Deklaracja dostępności

Sopocka Szkoła Wyższa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Konferencja nt. Sprawozdawczość sektora MMP w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – stan i wyzwania..

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • – brak treści alternatywnych przy części materiałów nietekstowych;
 • – brak napisów / audiodeskrypcji dla części mediów zmiennych w czasie;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Kowalik.
 • E-mail: helpdesk@ssw-sopot.pl
 • Telefon: +48501042928

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kanclerz Sopockiej Szkoły Wyższej
 • Adres: Sopocka Szkoła Wyższa
  Sopot University of Applied Sciences
  ul. Rzemieślnicza 5
  81-855 Sopot
 • E-mail: ograniczenia@ssw-sopot.pl
 • Telefon: +48585558369

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku posiada ścieżkę dojazdową do wjazdu dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korytarz i hol umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Budynek posiada także windę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się zarówno na parterze jak i na piętrze. Przed budynkiem znajduje się parking dla petentów z wydzielonymi, dwoma miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Wszystkie istotne biura Sopockiej Szkoły Wyższej znajduje się na parterze budynku. W auli na I piętrze istnieje możliwość uruchomienia pętli indukcyjnej. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dojazd:
Kolejka SKM – przystanek Sopot Wyścigi
Autobus – z Gdańska – 117; 122 (przystanek Sopot- Reja, na żądanie przystanek Smolna)
Autobus – z Gdyni – S; 181;
Trolejbus – z Gdyni – 21; 31

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Studentów niepełnosprawnych otaczamy więc szczególną troską. Dla zapewnienia pełnego udziału tych osób w procesie kształcenia, wyznaczono pracowników administracyjnych do ich obsługi. Od 2013 roku prowadzone są zajęcia z wychowania fizycznego przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Sopocka Szkoła Wyższa to uczelnia bez barier dla osób o różnych dysfunkcjach. We wszystkich budynkach uczelni zaprojektowano wiele rozwiązania architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, a to czego nie zrobiono na etapie projektu, jest cały czas zmieniane i ulepszane. Wszystkie działania w tym zakresie koordynuje Biuro ds. Obsługi Studentów Niepełnosprawnych i tam prosimy składać wszystkie propozycje i zapytania.

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Danuta Szymerkowska –Kubik. tel +48 502 639 272  danuta.kubik@ssw-sopot.pl

Pracownik ds. Obsługi Studentów Niepełnosprawnych na Wydziale Architektury i na Wydziale Ekonomiczno – Społecznym

Michał Szymczak tel. +58 555 83 60 michal.szymczak@ssw-sopot.pl

Inne informacje i oświadczenia

 • Na stronach internetowych można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Link do Deklaracji Dostępności dostępny jest na każdej z podstron w stopce stron.
 • Pliki pdf dostępne na stronach mogą być odczytane przez czytniki tekstu (są to pliki z rozpoznanym tekstem nie są graficzne).
 • Materiały filmowe na profilu facebook’owym i głównej stronie internetowej SSW w Sopocie są cześciowo dostępne – braki będą uzupełniane w ciągu najbliższych miesięcy.
 • Test European Internet Inclusion Initiative, znajdujący się pod linkiem http://checkers.eiii.eu/ wykazał, że strona internetowa https://ssw-sopot.pl/ spełnia wymagania w 97.28%.
 • Test znajdujący się pod linkiem https://www.webaccessibility.com wykazał, że strona internetowa https://ssw-sopot.pl/ spełnia wymagania w 87%.

Powrót na stronę główną