Strona główna

Sprawozdawczość sektora mikro i małych przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – stan i wyzwania

„My nie zbliżamy do siebie państw, 
my jednoczymy ludzi”
Jean Monnet

shaking-hands-3091908_640

IDEA KONFERENCJI

Przemiany w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, zainicjowane na przełomie lat 80. i 90. XX w., należą do jednych z najbardziej spektakularnych przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Jednym z efektów tych przemian jest wzrost znaczenia sektora mikro i małych przedsiębiorstw (MMP) w rozwoju gospodarczym krajów często różniących się między sobą poziomem rozwoju, odmienną strukturą polityczną, społeczną i kulturową. Mikro i małe przedsiębiorstwa odgrywają w gospodarce szczególną rolę, zarówno ze względu na ich wpływ na rozwój przedsiębiorczości jak i zdolność do szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych.
Jednym z kluczowych problemów rozwoju gospodarczego kraju  jest stwarzanie warunków sprzyjających funkcjonowaniu  mikro i małych przedsiębiorstw. Nie jest to możliwe bez zaufania inwestorów, kredytodawców i otoczenia społeczno-gospodarczego do informacji generowanych przez sprawozdawczość tych przedsiębiorstw. Interesariusze zarówno zewnętrzni jak też wewnętrzni oczekują nie tylko dokładnych informacji o rodzaju działalności firmy i jej wynikach finansowych ale również o wpływie jaki wywiera ona na otoczenie. Kompleksowa informacja jest bowiem podstawą sukcesu, gdyż zdobyta na czas pozwala osiągnąć przewagę konkurencyjną i umożliwia ograniczenie ryzyka gospodarczego oraz inwestycyjnego na rynku. W konsekwencji coraz więcej przedsiębiorstw zobowiązane jest do sporządzania coraz bardziej skomplikowanych raportów i ujawniania coraz większej liczby informacji. Źródłem takich informacji jest przygotowywana przez sektor MMP sprawozdawczość, będąca podstawą tej oceny w ujęciu retrospektywnym, jak też prospektywnym.
Sektor ten wciąż nie jest dobrze zdiagnozowany, co skutkuje niedostosowaniem raportowania do potrzeb informacyjnych poszczególnych grup interesariuszy. Międzynarodowa Konferencja Naukowa SPRAWOZDAWCZOŚĆ SEKTORA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ – STAN I WYZWANIA jest wydarzeniem, które będzie doskonałą okazją do podjęcia rozważań nad kierunkami doskonalenia raportowania sektora MMP w krajach Europy Środkowo Wschodniej na tle przemian systemowych i ekonomicznych a także stanowić impuls dla pogłębienia współpracy między krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i biznesem. Podczas konferencji zaprezentowane będą wyniki badań jakie prowadzono z partnerskimi uczelniami z 9-ciu krajów: Białoruś, Chorwacja, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Polska, Rumunia, Ukraina i Węgry.

Zakres tematyczny poruszany na konferencji obejmował będzie następujące zagadnienia:

 • Rola i znaczenie sektora mikro i małych przedsiębiorstw w gospodarce;
 • Regulacje prawne funkcjonowania sektora  MMP w krajach ESW;
 • Sprawozdawczość finansowa sektora MMP w krajach ESW;
 • Raportowanie niefinansowe  w sektorze MMP w krajach ESW;
 • Odpowiedzialność społeczna  przedsiębiorstw sektora MMP;
 • Digitalizacja i cyfryzacja procesów przedsiębiorstw sektora MMP;
 • Kierunki doskonalenia sprawozdawczości sektora MMP w krajach ESW dla ich zrównoważonego rozwoju.

Konferencję otworzy wykład prof. Jerzego Hausnera, Przewodniczącego Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, byłego wicepremiera i Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polski.

Językiem konferencji jest język polski/angielski z tłumaczeniem symultanicznym.

GOŚCIE SPECJALNI KONFERENCJI

prof. dr hab. Jerzy Hausner

Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP. Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. 

więcej

Agnieszka Stachniak

Zastępca dyrektora w Departamencie Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów. Przewodnicząca  Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów.

więcej

Jakub Wojnarowski

Dyrektor Zarządzający ACCA Polska i Kraje Bałtyckie. Odpowiedzialny jest za rozwój ACCA i budowę rozpoznawalności kwalifikacji ACCA. Od 2015 r. członek Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. 

więcej

RADA NAUKOWA KONFERENCJI

Przewodnicząca Rady:
prof. dr hab. Teresa Martyniuk, Sopocka Szkoła Wyższa, Polska

 

dr hab. Mariusz Andrzejewski, Uniwersytet Ekonomiczny Kraków, Polska
prof. dr hab. Jolanta Chluska, Politechnika Częstochowska, Polska
prof. Cristina Dolghii, Moldova State University, Mołdawia
prof. dr hab. Dorota Dobija, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska
dr hab. Małgorzata Gawrycka, Politechnika Gdańska, Polska
prof. dr hab. Jerzy Gierusz, Uniwersytet Gdański, Polska
prof. Irina Golochalova, Moldova State University, Mołdawia
prof. dr hab. Waldemar Gos, Uniwersytet Szczeciński, Polska
prof. dr hab. Anna Karmańska, Szkoła Główna Handlowa, Polska

Członkowie:

prof. Lina Kloviene, Kaunas University of Technology, Litwa
prof. dr hab. Zbigniew Luty, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
prof. Natalia Ostapiuk, Kaunas University of Technology, Ukraina
prof. Anastasiya Piakarskaya, Belarus State Economic University, Białoruś
prof. Petra Popek Biskupec, University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić, Chorwacja
prof. dr hab. Marzena Remlein, Uniwersytet Ekonomiczny Poznań, Polska
prof. dr hab. Anna Szychta, Uniwersytet Łódzki, Polska
prof. Laurenţiu-Mihai Trepat, National University of Political Studies and Public Administration, Rumunia 
prof. dr hab. Ewa Walińska, Uniwersytet Łódzki, Polska

PUBLIKACJE

Istnieje kilka możliwości publikacji zaakceptowanych przez Radę Naukową artykułów konferencyjnych. Publikacja będzie możliwa w czasopismach znajdujących się w wykazie czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki (bezpłatnie), w czasopismach z bazy Scopus (odpłatnie) lub jako rozdział w monografii (odpłatnie).

Central European Management Journal (indeksowane w bazach Scopus oraz WoS) – 100 pkt – bez opłaty https://sciendo.com/journal/JMBACE

Financial Accountability and Management (indeksowane w bazie Scopus) – 100 pkt – opłata min. 3000,00 PLN https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14680408?tabActivePane=undefined

Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości – 70 pkt – bez opłaty https://ztr.skwp.pl/resources/html/cmsi/649

Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo (indeksowane w bazach: Index Copernicus, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), BazEkon, Biblioteka Nauki, Google Scholar, Erich+) – 20 pkt – bez opłaty https://www.ssw-sopot.pl/czasopismo-sopockiej-szkoly-wyzszej/

Academy of Accounting and Financial Studies Journal (indeksowane w bazie Scopus) – 20 pkt – opłata min. 3000,00 PLN       https://www.abacademies.org/journals/academy-of-accounting-and-financial-studies-journal-home.html

Advances in Accounting (indeksowane w bazach Scopus oraz WoS) – 20 pkt – opłata min. 3000,00 PLN  https://www.sciencedirect.com/journal/advances-in-accounting

Rozdział w monografii – 20 pkt – opłata min. 1000,00 PLN

O możliwości publikacji artykułu w wybranym przez Autora czasopiśmie  decyduje Rada Naukowa Konferencji. W przypadku zaakceptowania artykułu do wskazanego przez Autora czasopisma autor będzie zobowiązany do przygotowania artykułu według wymagań redakcyjnych czasopisma. O stosownych wymogach redakcyjnych i zasadach rozliczeń Autorzy zostaną poinformowani drogą mailową.

Zgłaszane artykuły powinny zawierać się w następującej tematyce:

 • Rola i znaczenie sektora mikro i małych przedsiębiorstw w gospodarce;
 • Regulacje prawne funkcjonowania sektora  MMP;
 • Sprawozdawczość finansowa sektora MMP w krajach Europy Środkowo – Wschodniej;
 • Raportowanie niefinansowe (ESG) w sektorze MMP;
 • Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw sektora MMP;
 • Kierunki doskonalenia sprawozdawczości sektora MMP w krajach ESW dla ich zrównoważonego rozwoju;
 • Digitalizacja i cyfryzacja procesów przedsiębiorstw sektora MMP.

Pełne teksty zaakceptowanych artykułów należy przygotować zgodnie z wymogami redakcyjnymi:

Wymogi redakcyjne (do pobrania)

Dodatkowe informacje dla autorów:

Abstrakt powinien składać się z następujących części:
(1) cel;
(2) metodologia;
(3) wnioski;
(4) implikacje;
(5) oryginalność/wkład.

Poniżej zapraszamy do zgłaszania abstraktów swoich artykułów.

HARMONOGRAM

Do rozpoczęcia konferencji pozostało:

06.05.2022

Przesłanie abstraktów

06.05.2022
15.05.2022

Akceptacja abstraktu

15.05.2022
31.05.2022

Koniec rejestracji uczestników

31.05.2022
15.07.2022

Przesłanie pełnego tekstu artykułu

15.07.2022
15.07.2022

Wniesienie opłaty za udział

15.07.2022

Opłata konferencyjna

Podstawowa opłata  za udział w konferencji wynosi:

500 PLN lub 125 EUR

opłata obejmuje materiały konferencyjne oraz udział we wszystkich panelach w ramach  konferencji – on-line lub stacjonarnie ( w zależności od zadeklarowanej formy udziału). Opłata nie obejmuje kosztów noclegu oraz kosztów publikacji artykułów.

Opłaty należy dokonać na konto w:

Santander Bank Polska
87 1090 1098 0000 0000 1492 4670

wpłaty w EUR:

77 1500 1706 1217 0005 9276 0000
SWIFT/BIC : WBKPPLPP

Ramowy program konferencji

20.10.2022 CZWARTEK

8.00 – 8.45 – Rejestracja uczestników

9.00 – 9.30 – Oficjalne rozpoczęcie konferencji

9.30 – 11.30 – Sesja plenarna I

11.30 – 12.00 – Przerwa kawowa

12.00 – 13.30 – Sesje panelowe I

13.30 – 14.30 – Lunch

14.30 – 16.00 – Sesje panelowe II

16.00 – 17.00 – Czas wolny

17.00 – 19.00 – Atrakcja turystyczna

19.00  – Spotkanie integracyjne

21.10.2022 PIĄTEK

9.00 – 10.30 – Sesje panelowe III

10.30 – 11.00 – Przerwa kawowa

11.00 – 12.30 – Sesje panelowe IV

12.30 – 13.00 – Przerwa kawowa

13.00 – 14.30 –  Sesja plenarna II

14.30 – 15.30 –  Podsumowanie konferencji przez gości specjalnych

Komitet organizacyjny

dr Joanna Pioch – Przewodnicząca

dr hab. Joanna Soszyńska-Budny – V-ce przewodnicząca

mgr Katarzyna Socha

mgr Joanna Grott

Sekretariat konferencji:

email: konferencja@ssw-sopot.pl
tel. +48 536 506 314

PATRONI KONFERENCJI

Poznaj miejsce konferencji

SOPOT

Partnerzy i sponsorzy konferencji

#

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 16:00

Lokalizacja konferencji

Sopocka Szkoła Wyższa
ul. Rzemieślnicza 5

81-855 Sopot 
tel.: +48 585 558 369
tel. +48 536 506 314
email: konferencja@ssw-sopot.pl

Napisz do nas: